Financial Excel Automation - דוחות כספיים אוטומטיים - קבוצת יעל

קבוצת יעל מתמחה בפיתוח יישומים חשבונאים מורכבים באמצעות Excel.
האפליקציות מפותחות בהתאם לדרישות הלקוח ותואמות את צורכיהם הייחודיים של מנהלי הכספים.
האפליקציות כתובות בשפת תכנות Visual Basic, מתממשקות למערכות המידע בארגון וכוללות תפריטים, לחצנים ונוסחאות המאפשרות להפיק דוחות ומדדים.
 
קבוצת יעל מפתחת יישומים נוספים מבוססי Excel, כגון:
 • דו"חות ניהוליים - ניתוח נתונים רב חברתיים ורב מימדיים בהתאם לדרישות ההנהלה, כולל איחוד דוחות כספיים למספר רמות דיווח סטטוטוריות וניהוליות
 • הפקת דו"חות כספיים
 • פתרונות בקרה לקבציי אקסל
 • תזרימי מזומנים חשבונאים
 • אפליקציות בניית תקציב, בין השאר לארגונים רב חברתיים ופרויקטלים מורכבים
 • מצגות הנהלה ודירקטוריון ותוכניות עסקיות הכוללות נתונים חשבונאים וניהוליים
 • מיכון ממשקים למערכות הנהלת חשבונות/ ERP כגון: קליטת שערי מטבע, קליטת פקודת שכר, תרגום נתונים מקבצי  ASCII או Excel
 • אפליקציות למיכון תהליכי עבודה עבור חברות שאין ברשותן מערכת מידע ארגונית, לדוגמה: מיכון תהליך מכירה הכולל:
  • הזמנת לקוח, תנועת מלאי, הפקת חשבוניות, ומעקב אחר גבייה
  • בקרת מלאי והתאמת המלאי הלוגיסטי הרשום במחסנים לערך המלאי הרשום בספרים
  • מערכות לדיווח שעות לקוח/פרויקט וחיוב לקוחות
 
 

בקרות אקסל תפריט ראשי

בקרות אקסל תפריט ראשי